Domů » Informační leták GDPR

Informační leták GDPR

Firma Fyziomona s.r.o. zpracovává data na základě toho, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. To se týká povinnosti vést zdravotní dokumentaci u zdravotnických zařízení podle zákona o zdravotních službách a souvisejících vyhlášek, vedení mzdové agendy a záznamů pro potřeby sociálního, nemocenského a zdravotního pojištění zaměstnanců.

 

Žádné osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů. Ze zvláštních kategorií osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu, a to podle článku 9, odstavce 2 písm. h) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu)

 

Mimo výše uvedené údaje, jejichž rozsah je pro každou skupinu údajů uveden v evidenčním listu údajů,  jehož součástí je i analýza rizik, firma žádná osobní data nezpracovává. Osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou k plnění závazků plynoucích ze smlouvy anebo po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy, podle toho, která z uvedených dob je delší.

 

Klient (zákazník) má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Klient má právo podat u dozorového úřadu stížnost na zpracování osobních údajů. Dále má právo požadovat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, pak má právo na informace podle čl. 15 GDPR.

 

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a data nezpracovává pro jiný účel, než pro který byla shromážděna. V případě zjevně nedůvodného požadavku na poskytnutí informací firma bude účtovat za poskytnutí informace částku 180,- Kč. Tato částka je stanovena jako jedna čtvrtina ceny jedné pracovní hodiny (zpracování žádosti trvá 15 minut). Za zjevně nedůvodnou žádost považujeme opakovanou žádost o poskytnutí údajů podanou v tak krátkém časovém odstupu, že je zřejmé, že nemohlo dojít ke změně evidovaných osobních dat.